สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.61 ถึงวันที่ 12 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
     
    ตามที่บริษัท  ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี  จำกัด ร่วมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ   มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการทพเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ตำบลดอนประดู อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม  และสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ หันมาทำเกษตรแบบผสมผสานด้วยการปลูกพืชท่หลากหลายแบบเกษตรอินทรีย์   เพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการทำเกษตรอย่างยั่งยืน  ในกรนี้มีกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ชุมชนกว่า 40 คน คือ ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ชุมชนบ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ชุมชนโตนดด้วย อ.ควนชนุน จ.พัทลุง และชุมชนบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง