สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.61 ถึงวันที่ 19 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
 
     
              ด้วยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น   ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สังกัดวิทยาเขตสงขลา จำนวน 376 คน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล   สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งลานโยพัฒนา ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง