สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 29 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์
 
     

ที่แปลงนาดอนประดู่ หมูที่ 5 ตำบลดอนประดู่  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และครูภูมิปัญญาในชุมชน กว่า1,000 คน  โดยมีนายศิลป์ชัย  รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางมาเป็นประธาน   โดย กิจกรรมดอนประดู่นาวาน  หรือลงแขกเก็บข้าว สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีๆละ 2 ครั้ง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 เพื่อปรับกระบวนทัศน์การทำนาข้าวสังข์หยดตำบลดอนประดู่ จากข้าวเคมีสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำวิถีการเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและคนในชุมชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนาวิถีดั้งเดิมและพิธีทำขวัญข้าว ให้นิสิตและนักเรียนในพื้นที่ ได้สัมผัสและเกิดจิตสำนึก เข้าใจ และรู้คุณค่า ความเป็นรากเหง้าของตนเอง ด้านจรัล จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กล่าวว่า   การนำระบบเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการทำการเกษตร นับว่ามีความสำคัญและเกิดประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน เนื่องจากเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถสร้างความมั่นคงในการทำการเกษตรสำหรับเกษตรกร ตลอดจนเป็นการดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศน์  ยิ่งเมื่อนำมาใช้กับพืชท้องถิ่นอย่างข้าวสังข์หยด ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับของดีเมืองพัทลุงมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่เกษตรกรชาวนา ก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

https://youtu.be/-d39jUr85yQ  (ภาพกิจกรรม)