สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.64 ถึงวันที่ 8 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ครัวเรือนต้นแบบเกษตรผสมผสาน
 
     

ICOFIS โดย อ.ดร.เปลื่้อง สุวรรณมณี ผอ.สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ มอบป้ายครัวเรือนต้นแบบเกษตรผสมผสานให้กับครูชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นผลมาจากการถ่ายทอดกรอบคิดศาสตร์พระราชาของ ICOFIS เพื่อให้ชุมชนนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของครัวเรือน