สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.64 ถึงวันที่ 15 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมชุมชนความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
 
     

ประมวลภาพกิจกรรมสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จัดประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563