สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.64 ถึงวันที่ 15 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 
     

ประมวลภาพเยี่ยมบ้านชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563