สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.64 ถึงวันที่ 7 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ICOFIS ร่วมสนับสนุน ร.ร.บ้านบ่อประดู่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
     

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะต้นกล้าให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อประดู่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564