สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.65 ถึงวันที่ 14 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2564
 
     

 สถาบันฯ จัดการเรียนรู้ชุมชนเขา ป่า นา เล โดยปราชญ์ชุมชนตลอดปีการศึกษา 2564 รวม 4 ครั้ง (ภาพประกอบ)

1.เรียนรู้ชุมชนเมือง ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา วันที่ 18 ก.พ.65 ณ โรงสีแดง โดย อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

2.เรียนรู้เสน่ห์นา ชุมชนดอนประดู้ จ.พัทลุง วันที่ 25 ก.พ.65 โดยครูชุมชนดอนประดู่ นำโดย ผญ.พนม อินทร์ศรี

3.เรียนรู้ชุมชนเล วันที่ 4 มีนาคม 65 โดยโต๊ะอิหม่ามเกษม อินหมัน  นายธนดล บิลเหล็บ ประธานชุมชน และคุณอุไรพรรณ หมอชื่น เลขานุการกลุ่มอนุรักษ์ฯ ชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา   

4.เรียนรู้ชุมชนเขา คีรีวง นครศรีธรรมราช วันที่ 11 มี.ค.65 โดยคุณวิรัตน์ ตรีโชติ ประธานศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนคีรีวง และคุณวีระ เขนย ประธานกลุ่มกัตถกรรมพื้นบ้านชุมชนคีรีวง