สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
 
ประวัติ กลับหน้าหลัก

สถาบันมีจุดเริ่มต้นมาจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 11 มีนาคม 2549 ในระยะแรกมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอำนวยการของศูนย์ฯ และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสำนักงานเลขานุการ
          ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ตามคำสั่งที่ 141/2549 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ตามคำสั่งที่ 1616/2549 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และการประสานการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีคำสั่งที่ 0605/2550 ลงวันที่ 23 เมษายน 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร ให้มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย สนับสนุนการดำเนินงาน จัดสรรทรัพยากร ให้คำปรึกษา กำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนอำนวยการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของศูนย์ฯ
           ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งเป็นหน่วยงาน โดยให้เสนอโครงการจัดตั้งหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2550   และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้จำนวน 2 อัตรา 
           การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกชื่อว่า สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ( Institute of Community Operation for Integrated Studies : ICOFIS) และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ ฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 วันที่ 22 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน