สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาบัณฑิตให้เป้นคนดี มีปัญญา พัฒนาตนเองและสังคม 
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง
พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชนให้กับนิสิต ให้มีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี   มีปัญญา พัฒนาตนเองและสังคม” ตอบสนองพันธกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางเศณษบกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันให้มีสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร