TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน
เกษตรแฟร์ครั้งที่ 14 ปี 2561
โครงการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กำหนดทิศ บอกทาง ร่วมสร้าง ICOFIS"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
การบรรยายและลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
นิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ผูกเกลอ เขา ป่า นา เล เท่ทุ่งยาว"
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
ดนตรี กวี กล่อมข้าว
โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๑๐
โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๙
โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ: วิชาการเพื่อชุมชนครั้งที่ 2
โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณ : วิชาการเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และหาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำนาและการทำเกษตรแบบผสมผสาน วันที่ 17- 21 กรกฎาคม 2560
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ร่วมทำบุญถวายข้าวใหม่ ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันที่ 6 กค 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาในการประกอบอาชีพ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนลยุทธ์ปี 2560-2564
โครงการอบรมหลักสูตรสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำและการทำเกษตรแบบประณีต รุ่นที่ 2 ณ แปลงสาธิตสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เพื่อขยายกรอบความคิด และผลความรู้ แก่ผู้สนใจในวงกว้าง


หน้าที่ :