สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูล ITA
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 - 10
 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 - 10 กลับหน้าหลัก

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด
O1 โครงสร้าง รายละเอียด
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คำสั่งแต่งตั้ง
O3 อำนาจหน้าที่ คำสั่งมอบอำนาจ
O4 แผนยุทธศาสตร์ รายละเอียด
O5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมนูหลักหน้าเว็บไซต์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
O8 Q&A รายละเอียด
O9 Social Network รายละเอียด
O10 แผนการดำเนินงาน รายละเอียด
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
O17 E-Service ช่องทางขอรับบริการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด(หน้า 85-86)
O19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายละเอียด
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด(หน้า38)
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางสื่อโซเชียล
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายละเอียด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภาพกิจกรรม
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน วิธีการ